Dane rejestrowe firmy:

Robertozon Robert Brychcy ul. Ligonia 4 43-254 Krzyżowice NIP: 6351846346

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujący zasady korzystania z Usług Sklepu drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Robertozon przez klientów;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.robertozon.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym www.robertozon.pl, będącymi przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu zwykle przez Formularz Zamówień;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy sprzedaży m.in. sposobu dostawy oraz płatności.

11. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia –  w tym ilości zamawianych Towarów.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną – www.robertozon.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.robertozon.pl, prowadzony jest przez firmę Robertozon Robert Brychcy

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.robertozon.pl lub e-mailowo na adres: biuro@robertozon.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godzin na dobę.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperlinku “Regulamin” zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.robertozon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie składania zamówienia.

2.9. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.robertozon.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. , lecz zaproszenie do zawarcia umowy w myśli art. 71 Kodeks Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964. Klient wysyłając Formularz Zamówień składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie klient akceptuje warunki Regulaminu.

3.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień dokonanego za pośrednictwem strony: www.robertozon.pl lub e-mailowo na adres biuro@robertozon.pl

3.3. Klient może również dokonać rejestracji w sklepie www.robertozon.pl Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Robertozon Robert Brychy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Robertozon Robert Brychcy ,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.robertozon.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Robertozon Robert Brychy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Nowe zamówienie w sklepie Robertozon, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10 Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość jaką Klient jest zobowiązany zapłacić (cena brutto).

4.11 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, generowania kodów rabatowych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Dostawa

5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską INPOST lub za pomocą odbioru osobistego przez klienta. Koszty dostawy wynoszą 15 złotych przy płatności z góry lub 20 złotych za pobraniem. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 20 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz ruchunku lub faktury.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego ING BANK ŚLĄSKI :

24 1050 1634 1000 0092 5658 7024

RobertOzon Brychcy Robert

ul. Ligonia 4

43-254 Krzyżowice (Śląsk)

b) płatnością w systemie Przelewy24, Blue Media, bądź przelew na konto bankowe

d) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

7.3. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: (Robertozon Robert Brychcy

ul. Ligonia 4; 43-254 Krzyżowice (Śląsk)

; Tel: 508-135-568 lub email: biuro@robertozon.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.5. Zwrotu należy dokonać na adres Sprzedawcy: ul. Ligonia 4; 43-254 Krzyżowice (Śląsk)

7.6. Sprzedawca w terminie 14 dni, od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi równowartość ceny zakupionych Towarów, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7.7. Konsument ponosi koszy zwrotu Towaru Sprzedawcy.

7.8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.9 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail biuro@robertozon.pl . Robertozon Robert Brychy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3 Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

8.4 W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawce traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub którą przedstawia jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.

8.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostane stwierdzona przed upływem dwóch la od dnia wydania rzeczy Klientowi.

8.6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dni wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

8.7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny bądź usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8.8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę

8.9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nie istotna.

8.10. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

 • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
 • pocztą elektroniczną na adres email : biuro@robertozon.pl

8.11. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane osoby składającej reklamację ( imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego);
 2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 3. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

8.12. Klient realizujący uprawnienia z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Ligonia 4; 43-254 Krzyżowice (Śląsk)

8.13. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

8.14. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

8.15 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, d dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu klienta jego odesłania.

8.16. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu cen, określając kwotę, o którą cena ma zostać obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.

8.17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

8.18. Szczególnego rodzaju produkty nazwane w sklepie www.robertozon.pl “Unikatami” – stworzone zostały w pojedynczych sztukach, często z używanych materiałów. Ich charakter w dużej mierze został oparty na charakterystycznym zużyciu niektórych elementów bądź komponentów. Klient wie o tym fakcie i wyraża zgodę na taki stan rzeczy w momencie zakupu. W przypadku “Unikatów” Klientowi przysługuje reklamacja wyłącznie na wady dotyczące zaburzenia funkcji użyteczności danego Towaru.

8.19. Uszkodzenia mechaniczne nie stanowią przedmiotu reklamacji.

8.20. Przedmiotu reklamacji nie stanowią Towary użytkowane w sposób nie właściwy z ich przeznaczeniem.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Robertozon Robert Brychcy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Robertozon Robert Brychcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Robertozon Robert Brychcy ul. Ligonia 4; 43-254 Krzyżowice (Śląsk); Tel: 508-135-568 lub email: biuro@robertozon.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Robertozon Robert Brychcy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Robertozon Robert Brychcy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3 Regulamin określa zasady zwarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.